• s-facebook
  • Twitter Metallic

Vi träffas initialt efter tidsbokning för ett första samtal, ett så kallat Bedömningssamtal där vi kartlägger de besvär du har & genomför en Kartläggning. Vi formulerar vidare de terapimål som du har & därefter brukar tre samtal bokas in om det känns bra. Efter dessa tre samtal genomförs en Utvärdering gällande hur det har gått och därefter bestäms om ytterligare samtal skall bokas in. I de inledande samtalen görs en gemensam bild av den situation du står i och det sätts en behandlingplanering med en konkret målsättning. Eftersom vi alla är olika är det svårt att säga hur många samtal som ingår i en behandling, men vanligt är mellan 8 – 20 samtal beroende på problematik. Det är även möjligt att komma på Uppföljningssamtal längre fram efter avslutad terapi.

 

KBT, kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är funktionella för dig. Somliga av de tanke- och handlingsmönster som tidigare fyllt en viktig funktion för att underlätta tillvaron kan med tiden börja ställa till det för oss och psykoterapin bidrar till att se de hinder och tolkningar som finns med än mer klart. För att enklare kunna förändra till mer funktionella strategier och tillvägagångssätt. Tidigare upplevda hinder och tolkningar av verkligheten blir än mer tydliga- vilket skapar mer av begriplighet, förståelse över sig själv samt ett bättre psykiskt mående, ett ökat inre lugn. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag. Tidigare erfarenheter och vår livshistoria är dock mycket viktig för den ökade förståelsen för hur man fungerar idag och detta ingår således självfallet i det psykoterapeutiska arbetet. 

 

I KBT är terapeuten aktiv och samtalen är ca 45 minuter långa och sker vanligtvis om cirka ett tillfälle i veckan. Beroende på den planering som gjorts kan man träffas oftare alternativt mer sällan. Mot slutet av behandlingen formuleras ett Vidmakthållandeprogram där klient och terapeut tillsammans diskuterar hur klienten kan fortsätta arbeta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen. Målet med terapin är att få med sig ökade verktyg, resurser, strategier och färdigheter för att fortsatt framåt i livet erfara en ökad livskvalitet, bättre psykisk hälsa och allmänt välbefinnande samt ökad egenomsorg, självomhändertagande. 

 

Stödsamtal

Kanske har något inträffat i ditt liv som du är i behov av att prata om och bearbeta. Då kan stödsamtal hjälpa dig att få perspektiv och komma vidare i ditt liv